40SEAS - Thỏa thuận nền tảng

Thỏa thuận người dùng nền tảng 40Seas

Cập nhật lần cuối: March 6, 2024

Thỏa thuận Người dùng Nền tảng 40Seas ("Thỏa thuận") này điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng Nền tảng (như được định nghĩa bên dưới) được sở hữu và điều hành bởi 40Seas, Inc., một công ty Delaware có trụ sở tại 1007 N. Orange Street, Tầng 10, Wilmington, DE 19801 ("40Seas") và được ký kết bởi và giữa 40Seas và Người dùng ký tên dưới đây (như được định nghĩa bên dưới) vào Ngày có hiệu lực (như được định nghĩa bên dưới).  

XÉT RẰNG, 40Seas là nhà cung cấp dịch vụ bao thanh toán cho người bán hàng hóa và dịch vụ ("Người bán") cho khách hàng của họ ("Người mua") và cung cấp Nền tảng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận và phê duyệt và đệ trình Thỏa thuận bao thanh toán và bảo mật 40Seas ("Thỏa thuận bao thanh toán"), sửa đổi và các thỏa thuận liên quan khác;

XÉT RẰNG, Nền tảng cũng tạo điều kiện cho 40SEAS mua các tài khoản phải thu từ Người bán phát sinh từ việc bán hàng cho Người mua theo Thỏa thuận bao thanh toán, và cho phép Người bán và Người mua chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của một số tài liệu nhất định và gửi và / hoặc tải lên một số tài liệu nhất định được yêu cầu theo Hợp đồng bao thanh toán và bổ sung cho Người bán và Người mua nhận tài liệu từ 40Seas;

XÉT RẰNG, Nền tảng tạo điều kiện cho Người mua xác nhận các đơn đặt hàng và hóa đơn mua hàng, và ký kết các thỏa thuận với Người bán, nếu có, để hỗ trợ các yêu cầu theo Thỏa thuận bao thanh toán;

XÉT RẰNG, Người dùng mong muốn sử dụng Nền tảng để thực hiện và gửi tài liệu và, nếu có, để tải lên và gửi các tài liệu khác như được quy định ở trên liên quan đến Thỏa thuận bao thanh toán hoặc Tùy chọn thanh toán của Người mua và để nhận chứng từ từ 40Seas; và

XÉT RẰNG, Thỏa thuận này chỉ có thể được Người dùng chấp nhận và phê duyệt theo sự tuân thủ của Người dùng với các thủ tục của 40SEAS để cung cấp quyền truy cập Nền tảng bởi Người được ủy quyền (như được định nghĩa bên dưới), bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tuân thủ Hệ thống bảo mật điện tử của 40Seas.

BÂY GIỜ DO ĐÓ, xem xét các giao ước và lời hứa lẫn nhau được nêu trong tài liệu này và các cân nhắc tốt và có giá trị khác, việc tiếp nhận và đầy đủ theo đây được thừa nhận, 40Seas và Người dùng đồng ý như sau:

1. Định nghĩa


a. "Người dùng được ủy quyền" có nghĩa là nhân viên được ủy quyền hợp lệ của Người dùng đã được xác minh và phê duyệt bởi 40Seas. 

b. "Hệ thống định danh điện tử" có nghĩa là giải pháp kỹ thuật số và hệ thống bảo mật được 40Seas sử dụng để chứng minh danh tính của Người dùng được Ủy quyền truy cập Nền tảng và chấp nhận và phê duyệt các thỏa thuận và các tài liệu khác trên Nền tảng.

c. "Ngày có hiệu lực" có nghĩa là ngày Người dùng chấp nhận và phê duyệt Thỏa thuận này trên Nền tảng.

d. "Nền tảng" có nghĩa là nền tảng dựa trên internet của 40SEAS và phần mềm và công nghệ cơ bản của nó, bao gồm các bản cập nhật hoặc nâng cấp tương tự, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, gửi và / hoặc tải lên các tài liệu liên quan đến Thỏa thuận bao thanh toán của Người dùng. 

e. "Người dùng" có nghĩa là Người bán hoặc Người mua đã chấp nhận và đồng ý với Thỏa thuận này trên Nền tảng.

2. Các điều khoản và điều kiện chung quản lý việc sử dụng Nền tảng


a. Tính khả dụng của nền tảng và cấp giấy phép.  Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, 40Seas đồng ý (i) sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp Nền tảng cho Người dùng và (ii) cấp cho Người dùng giấy phép có giới hạn, có thể chấm dứt, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để truy cập và sử dụng Nền tảng miễn phí ("Giấy phép").   Theo Giấy phép đó, Người được ủy quyền có thể truy cập và sử dụng Nền tảng để chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện, gửi và / hoặc tải lên các tài liệu liên quan đến Thỏa thuận bao thanh toán và nhận tài liệu hoặc thông báo từ 40Seas.

b. Người dùng được ủy quyền. Người dùng sẽ yêu cầu tất cả Người dùng Ủy quyền giữ bí mật tuyệt đối thông tin ID người dùng và mật khẩu và không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ người trái phép nào.  Người dùng sẽ chịu trách nhiệm hạn chế quyền truy cập đối với bất kỳ nhân viên nào của Người dùng không còn được ủy quyền truy cập và sử dụng Nền tảng.  40Seas sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành vi được thực hiện bằng cách sử dụng ID người dùng và mật khẩu, bao gồm cả việc sử dụng hoặc truy cập trái phép do lạm dụng hoặc chiếm đoạt ID người dùng và mật khẩu đó do Người dùng vi phạm quy định này.  Người dùng chịu trách nhiệm về việc Người dùng Ủy quyền sử dụng Nền tảng và sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng việc sử dụng Nền tảng của họ tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

c. Điều khoản và Điều kiện hoặc tài liệu được chấp nhận và đồng ý trên Nền tảng.  Người dùng đồng ý rằng tất cả các điều khoản và điều kiện và các thỏa thuận khác được chấp nhận và đồng ý bởi Người được ủy quyền trên Nền tảng và/hoặc sử dụng phần mềm chữ ký điện tử của bên thứ ba như được chỉ định trên Nền tảng sẽ ràng buộc về mặt pháp lý và có hiệu lực thi hành đối với Người dùng.

d. Điều kiện sử dụng Nền tảng.   Người dùng sẽ (i) chỉ sử dụng Nền tảng cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, (ii) chịu trách nhiệm về tính chính xác và chất lượng của tất cả dữ liệu và thông tin được gửi và/hoặc xác nhận trên Nền tảng, (iii) sử dụng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn việc truy cập và sử dụng trái phép Nền tảng, (iv) thông báo cho 40Seas ngay lập tức về bất kỳ truy cập hoặc sử dụng trái phép Nền tảng nào và/hoặc có lý do để tin rằng Hệ thống Bảo mật Điện tử đã bị xâm phạm và (v) chỉ sử dụng Nền tảng như dự định.

e. Dữ liệu được gửi bằng điện tử. Người dùng chịu rủi ro rằng bất kỳ dữ liệu điện tử nào được gửi trên Nền tảng bị hỏng hoặc bị xâm phạm trong quá trình truyền tải, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ tài liệu và dữ liệu nào được gửi trên Nền tảng đều có thể được 40Sea dựa vào.

f. Hệ thống định danh điện tử. Người dùng đồng ý tuân thủ tất cả các cập nhật và thay đổi đối với quy trình Hệ thống nhận dạng điện tử theo thời gian.  40Seas sẽ tư vấn cho Người dùng về các cập nhật và thay đổi đó trên Nền tảng.  Người dùng thừa nhận và hiểu rằng việc không tuân thủ bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào như vậy sẽ dẫn đến việc Người dùng bị từ chối truy cập vào Nền tảng.

g. Truy cập vào Nền tảng. 40Seas có quyền từ chối truy cập vào Nền tảng bất cứ lúc nào nếu Người dùng hoặc Người được ủy quyền của Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của Thỏa thuận này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác như được xác định theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của 40Seas.

h. Chính sách bảo mật.  Dữ liệu cá nhân liên quan đến Người được ủy quyền sẽ chỉ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của 40Seas được tìm thấy trên Nền tảng.

i. Thời hạn và Chấm dứt.  Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào Ngày có hiệu lực và trừ khi chấm dứt theo các điều khoản trong tài liệu này, Thỏa thuận sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên chấm dứt sau ba mươi (30) ngày thông báo bằng văn bản trước ba mươi (30) ngày.  Mặc dù đã nói ở trên, các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng cho các phần sau của Thỏa thuận này: 1., 2.d., 2.i., 2.j., 2.k., 2.l., 2.m., 2.n. và 2.o.

j. Bảo mật.  Người dùng đồng ý (i) giữ bí mật tất cả các thỏa thuận được ký kết thông qua Nền tảng và tất cả các tài liệu được cung cấp và/hoặc cung cấp cho Người dùng thông qua Nền tảng ("Thông tin mật") và (ii) không tiết lộ Thông tin bí mật đó cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 40Seas.  Mặc dù đã nói ở trên, Người dùng có thể tiết lộ Thông tin bí mật theo bất kỳ lệnh nào của chính phủ, tư pháp hoặc hành chính, trát đòi hầu tòa, yêu cầu khám phá, yêu cầu quy định hoặc phương pháp tương tự, miễn là Người dùng thông báo kịp thời cho 40Seas bằng văn bản về yêu cầu tiết lộ đó để 40Seas, bằng chi phí duy nhất của mình, có thể tìm cách làm cho việc tiết lộ đó tuân theo lệnh bảo vệ hoặc biện pháp khắc phục thích hợp khác để bảo vệ tính bảo mật của Thông tin mật.

k. Sở hữu trí tuệ.  Nền tảng và phần mềm liên quan thuộc quyền sở hữu của 40Seas và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích liên quan vẫn thuộc về 40Seas.  Quyền của Người dùng đối với Nền tảng được giới hạn ở những quyền được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.

l. Bảo hành nền tảng.  40Seas đảm bảo rằng Nền tảng sẽ thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấp nhận và phê duyệt các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu, và việc gửi và / hoặc tải lên các tài liệu liên quan đến Thỏa thuận bao thanh toán và / hoặc cho Tùy chọn thanh toán của Người mua và cho phép Người dùng nhận tài liệu từ 40Seas.  Trong trường hợp vi phạm bảo hành này, 40Seas sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để sửa chữa sự không phù hợp được báo cáo miễn phí cho Người dùng hoặc nếu 40Seas không thể làm như vậy trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Người dùng, một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này theo điều khoản Điều khoản và Chấm dứt của Thỏa thuận này.   Những điều đã nói ở trên sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền của Người dùng đối với bất kỳ vi phạm bảo hành nào được nêu trong phần này.  Bảo hành này sẽ không áp dụng trừ khi (i) Người dùng thông báo cho 40Seas trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày Người dùng lần đầu tiên nhận thấy sự không phù hợp, hoặc (ii) nếu sự không phù hợp là do Người dùng sử dụng sai Nền tảng, hoặc người dùng trái phép ID và mật khẩu của Người được ủy quyền, hoặc phần cứng, phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba hoặc cho các vấn đề ngoài tầm kiểm soát của 40Seas.

m. Tuyên bố từ chối bảo hành.  NGƯỜI DÙNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG THỎA THUẬN NÀY, 40SEAS CUNG CẤP NỀN TẢNG VÀ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ RẰNG, NGOẠI TRỪ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG TÀI LIỆU NÀY, 40SEAS SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NGƯỜI DÙNG SỬ DỤNG NỀN TẢNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN.  40SEAS KHÔNG ĐẢM BẢO VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI.  40SEAS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CHẬM TRỄ, GIÁN ĐOẠN, LỖI NỀN TẢNG HOẶC CÁC VẤN ĐỀ KHÁC VỐN CÓ TRONG VIỆC SỬ DỤNG INTERNET VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ HOẶC CHO CÁC VẤN ĐỀ NẰM NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT CỦA 40SEAS.  KHÔNG BÊN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM DƯỚI ĐÂY ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, SỰ PHỤ THUỘC, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT HOẶC CẢNH CÁO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC BẢN CHẤT NÀO NGAY CẢ KHI ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ, CHO DÙ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐÓ ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN HAY CÁCH KHÁC.

n. Bồi thường.  

 1. Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho 40Seas và mỗi cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, đại diện, đại lý, người kế nhiệm tương ứng của họ và chỉ định vô hại từ bất kỳ và tất cả các hành động, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phục hồi, dàn xếp và / hoặc chi phí phụ thuộc hoặc cách khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng bằng ID người dùng và mật khẩu của Người được ủy quyền, bao gồm cả việc sử dụng hoặc truy cập trái phép do lạm dụng hoặc chiếm đoạt ID người dùng và mật khẩu đó.  

 1. Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ 40Seas và mỗi cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, đại diện, đại lý, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ khỏi bất kỳ và tất cả các hành động, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phục hồi, dàn xếp và / hoặc chi phí phụ thuộc hoặc cách khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • bất kỳ việc Người dùng không tuân thủ hoặc vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ sự thất bại nào của bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng trong việc tuân thủ hoặc vi phạm thỏa thuận về cơ bản tương tự như Thỏa thuận này;
 • sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của Người dùng hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Nền tảng; và
 • bất kỳ khiếu nại nào của Người dùng hoặc bất kỳ người dùng nào khác của Trang web này liên quan đến bất kỳ giao dịch nào được thực hiện toàn bộ hoặc một phần trên Trang web này.

 1. Các nghĩa vụ bồi thường nêu trên phải tuân theo các điều sau đây: (i) 40Seas thông báo kịp thời bằng văn bản cho Người dùng về bất kỳ khiếu nại nào như vậy; (ii) 40Seas cho phép Người dùng kiểm soát và chỉ đạo việc bảo vệ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào như vậy; và (iii) 40Seas cung cấp cho bên bồi thường tất cả các hỗ trợ hợp lý liên quan đến việc bảo vệ hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào như vậy, bằng chi phí duy nhất của Người dùng.

o. Linh tinh

 1. Sửa đổi Thỏa thuận. Các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này có thể được sửa đổi theo thời gian bởi 40Seas.  Trong trường hợp đó, Người dùng sẽ được trình bày với Thỏa thuận sửa đổi trên Nền tảng và được yêu cầu chấp nhận và phê duyệt hoặc thực hiện Thỏa thuận sửa đổi đó.   Việc không chấp nhận hoặc phê duyệt hoặc thực hiện sửa đổi Thỏa thuận sẽ dẫn đến việc từ chối truy cập và sử dụng Nền tảng.

 2. Luật điều chỉnh và quyền tài phán.  Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Tiểu bang New York, mà không ảnh hưởng đến xung đột của các nguyên tắc pháp luật.   Thẩm quyền và địa điểm cho các hành động liên quan đến vấn đề này sẽ là các tòa án tiểu bang và liên bang đặt tại Quận New York, New York và cả hai bên theo đây không thể hủy ngang việc đệ trình thẩm quyền cá nhân của các tòa án đó. 

 3. Thẩm quyền. Mỗi người ký Thỏa thuận này đại diện và đảm bảo rằng họ được ủy quyền hợp lệ để thực hiện Thỏa thuận này thay mặt cho bên mà họ đang ký kết.

 4. Thông báo.  Bất kỳ thông báo, yêu cầu, sự đồng ý hoặc văn bản hoặc thông tin liên lạc nào khác được cho phép hoặc yêu cầu bởi Thỏa thuận này sẽ được gửi qua email như sau:

40Seas, Inc.: notice@40seas.com

 1. Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này là tuyên bố đầy đủ và độc quyền về sự hiểu biết lẫn nhau của các bên và thay thế và hủy bỏ tất cả các thỏa thuận và thông tin liên lạc bằng văn bản và bằng miệng trước đó liên quan đến đối tượng của Thỏa thuận.

 2. Tính hiệu lực từng phần.  Nếu bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khu vực tài phán nào, thì sự vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào khác của Thỏa thuận này hoặc làm mất hiệu lực hoặc làm cho điều khoản hoặc điều khoản đó không thể thực thi được trong bất kỳ khu vực tài phán nào khác.

 3. Tiêu đề.  Các tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ mang tính chất tham khảo và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích Thỏa thuận này.

Một trải nghiệm thanh toán xuyên biên giới - hoàn toàn khác biệt

Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể sử dụng các giải pháp thanh toán B2B linh hoạt của 40Seas cho sự tăng trưởng đột phá của doanh nghiệp. 
Đăng ký